Privacy Policy & EULA/Terms of Use

/Privacy Policy & EULA/Terms of Use
Privacy Policy & EULA/Terms of Use2019-02-27T08:28:24+00:00

Cookie og Privatlivspolitik – Privacy Policy and Cookie Policy – VR-Rehab ApS

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • HubSpot.com
  • Google.com
  • MailChimp.com

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit køb hos VR-Rehab ApS har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger
  • Afdeling
  • [andet]

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efterfølgende periode på 4 år, så du lettere kan handle ved os en anden gang. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, med henblik på levering af dine indkøb.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på contact@vr-rehab.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger E-conomics og til håndtering af dine køb HubSpot og E-conomics. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

VR-Rehab ApS

CVR-nr. 38027603
Nytorv 18, 2.sal
9000, Aalborg
Tlf.: 28906382
E-mail: contact@vr-rehab.dk

Du kan desuden kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på

Daniel Christensen
Nytorv 18, 2. sal
9000, AAlborg
Tlf.: 28906382
E-mail: dc@vr-rehab.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over VR-Rehab’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Salgs- og Leveringsbetingelser – EULA/ Terms of Use – VR-Rehab ApS

Anvendelse og brug af underleverandører

1.1 For enhver leverance – herunder hardware, software, service og konsulent/rådgivningsydelser – fra VR-Rehab skal nedennævnte salgs-og leveringsbetingelser være gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

1.2 VR-Rehab er berettiget til at gøre brug af underleverandører herunder i forbindelse med levering af konsulent og rådgivningsydelser.

Tilbud, accept og betalingsvilkår

2.1 Ordrer er først bindende, når skriftlig ordrebekræftelse fra VR-Rehab er modtaget hos kunden. Hvis kunden foretager tilføjelser eller ændringer i en afgiven accept, er VR-Rehab berettiget til at afvise disse eller til at annullere ordren.

2.2 Afgiftsforhøjelser og kursændringer etc. på den aftalte leverance berettiger VR-Rehab til at forhøje prisen tilsvarende.

2.3 De i tilbud og aftaler anførte priser er ekskl. moms, øvrige offentlige afgifter samt fragt- og ekspeditionsgebyr.

2.4 Købesummen inkl. alle eventuelle afgifter og omkostninger betales 14 dage efter overdragelse til kunden, med mindre andet aftales.

2.5 Ved forsinket betaling beregnes morarente med 2% pr. måned.

Immaterielle rettigheder m.v.

3.1 Kunden er gjort opmærksom på at der kan gælde særskilte vilkår – eksempelvis licensbetingelser – for kundens brug af leverancen i det omfang de immaterielle rettigheder (f.eks. til software) tilhører underleverandører eller 3. mand. Kunden er forpligtet til at respektere sådanne særskilte vilkår.

3.2 Ved standardsoftware opnår kunden typisk en begrænset ikke-eksklusiv og en ikke overdragelig ret, til at bruge standardsoftwaren i en given periode i kundens virksomhed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende licensbetingelser for standardsoftwaren.

3.3 Ved software udviklet specifikt til kunden erhverver kunden – med mindre andet er aftalt – en tilsvarende ret som anført i pkt 3.2. Ejendoms- og ophavsretten tilhører VR-Rehab (eller dennes underleverandører), der således frit kan disponere herover.

3.4 VR-Rehab påtager sig ikke ansvar for service ydet af 3. part

Ejendomsforbehold

4.1 Ejendomsretten til leverancen forbliver hos VR-Rehab indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt.

4.2 Kunden er forpligtet til at holde leverancen fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

Levering

5.1 Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

5.2 Er ingen anden leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ”Ex Works”, hvorefter kunden skal sørge for transport og forsikring af de solgte produkter fra VR-Rehab’s forretningssted. Risikoen for varerne over går til kunden, når VR-Rehab rettidig stiller de solgte produkter til disposition for kunden.

Leveringstid, forsinkelse

6.1 De af VR-Rehab opgivne leveringstider er vejledende indtil endelig leveringstid er bekræftet fra VR-Rehab. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed som i henhold til pkt. 9 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvorved det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

6.2 Hvis VR-Rehab ikke kan levere i rette tid eller må forsinkelse fra VR-Rehab’s side anses for sandsynlig, skal VR-Rehab give kunden meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt det er muligt, det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. I tilfælde af, at leveringstiden overskrides med mindst 60 dage kan kunden kræve erstatning for sit eventuelle tab, dog med de modifikationer der fremgår af pkt. 6.3. og 6.4.

6.3 VR-Rehab har intet ansvar for indirekte tab som forsinkelsen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og andre økonomiske konsekvenstab.

6.4 VR-Rehab’s erstatningsansvar for et eventuelt direkte tab er maksimeret til 100% af den aftalte købesum for de forsinkede produkter. Dog kan dette samlet med punkt 7.1 og 7.7 ikke overskride beskrivelsen i pkt. 8.1

6.5 Undlader kunden at modtage det solgte på den aftalte dag, er han forpligtet til at erlægge betaling som om levering har fundet sted. VR-Rehab skal da sørge for, at de solgte produkter opbevares for kundens regning og risiko.

Ansvar for mangler

7.1 Kunden må straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre sig at det er mangelfrit. Reklamation over mangler der er eller burde have været konstateret ved denne kontrol, skal for at kunne tages til følge fremsættes skriftligt overfor VR-Rehab inden 8 dage efter levering. Overholder kunden ikke denne frist, bortfalder retten til at gøre mangelindsigelsen gældende. VR-Rehab fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår i forbindelse med at VR-Rehab stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse, styres af kunden eller 3. mand. Under alle omstændigheder så er VR-Rehab’s ansvar for fejl begået af konsulenten for rådgivningsydelser maksimeret til et beløb svarende til det aftalte vederlag for konsulentens ydelser/rådgivning til kunden. Dog kan dette samlet med pkt. 6.4 og 7.7 ikke overskride beskrivelsen i 8.1.

7.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal VR-Rehab have ret til straks at besigtige leverancen, forinden kunden forestår afhjælpning. Overholder kunden ikke denne forpligtelse, bortfalder retten til at gøre mangelsindsigelsen gældende.

7.3 Efter VR-Rehab’s valg vil eventuelle mangler ved leverancen blive afhjulpet, eller det leverede vil blive omleveret eller købsprisen vil blive refunderet. Foretages afhjælpning eller omlevering eller refundering af købsprisen, er kunden afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

7.4 VR-Rehab’s ansvar omfatter – med mindre anden kortere frist måtte fremgå af pkt. 7.8 – kun mangler, som viser sig inden for 1 år fra den dag, det solgte blev leveret.

7.5 VR-Rehab’s ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af kundens forkerte brug af det leverede, mangelfuld vedligeholdelse m.v.

7.6 VR-Rehab har intet erstatningsansvar for indirekte tab som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tab af data og omkostninger ved rekonstruktion heraf, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

7.7 VR-Rehab’s erstatningsansvar for et eventuelt direkte tab er maksimeret til 100% af den aftalte købesum for det mangelfulde produkt. Dog kan dette samlet med punkt 6.4 og 7.1 ikke overskride beskrivelsen i pkt. 8.1

7.8 Uanset det ovenfor anførte så vil leverancer af hardware og software, som af VR-Rehab er erhvervet fra en underleverandør, være omfattet af underleverandørens ansvarsbegrænsninger og reklamationsregler herunder for så vidt angår tidsfrister m.m. Oplysninger om detailindholdet af en underleverandørs ansvarsbegrænsninger og reklamationsfrister m.m. vil kunne fås ved at forespørge VR-Rehab herom. VR-Rehab giver ved sådanne leverancer ikke selvstændige garantier, reklamationsret eller lignende. VR-Rehab er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved disse leverancer men påtager sig alene at viderebringe kundens reklamation til VR-Rehab’s leverandør.

Produktansvar

8.1 VR-Rehab hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, og uanset graden af uagtsomhed, ikke for følgeskader eller indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, konsekvenstab, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v.

VR-Rehab’s ansvar omfatter under ingen omstændigheder skader, som ikke kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse. VR-Rehab’s samlede ansvar for ethvert andet tab eller skade (uanset om dette skyldes forsinkelse, rådgivning og/eller mangler) er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er VR-Rehab’s samlede erstatningskrav beløbsmæssigt maksimeret til DKK 105.000,00.

8.2 VR-Rehab påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som VR-Rehab er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang der følger af sådanne lovregler. Skader på kundens eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved VR-Rehab’s leverancer, er kun omfattet af VR-Rehab’s ansvar, hvis det godtgøres, at skaden skyldes en grov uagtsom fejl eller forsømmelse hos VR-Rehab. VR-Rehab er uden ansvar for indirekte skader, tab af data og omkostninger ved rekonstruktion heraf, følgeskader, drifts- og avancetab eller lignende.

8.3 Ansvarsperioden for produktansvar er maksimalt 2 år. VR-Rehab’s ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i VRRehab’s produktansvarsforsikring. I det omfang VRRehab måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af den solgte vare, herunder ved videresalg, er kunden pligtig at skadeløsholde VRRehab for det ansvar, som denne derved måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret rækker ud over de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod VRRehab i anledning af de solgte varer.

8.4 Uanset det ovenfor i pkt. 8.2 og pkt. 8.3 anførte vil leverancer af hardware og software som af VR-Rehab er erhvervet fra en underleverandør, være omfattet af underleverandørens ansvarsbegrænsninger og reklamationsregler vedrørende produktansvar, i det omfang dette ikke strider mod præceptiv dansk lovgivning. Oplysninger om detailindholdet af en underleverandørs ansvarsbegrænsninger m.m. i relation til produktansvar vil kunne fås ved at forespørge VR-Rehab herom. VR-Rehab er således ikke – i det omfang dette er foreneligt med præceptiv lovgivning – ansvarlig for eventuelt produktansvar forårsaget af sådanne leverancer, men påtager sig alene at viderebringe kundens krav til VR-Rehab’s leverandør.

Force Majeure

9.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

9.1.1 Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, strejke, arbejdsnedlæggelse, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9.1.2 Når/hvis VR-Rehab ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund skal kunden underrettes om ansvarsfrihedsgrundens opståen og ophør.

Lovvalg og værneting

10.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist parterne imellem.

10.2 Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende handelsbetingelser eller måtte vedrøre forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret med byretten i Aalborg som første instans.

Abonnementsaftale

Betaling og priser

11.1 De til enhver tid gældende priser for medlemskab og abonnement oplyses på hjemmesiden på siden “Bruger”.

11.2 Betaling af ydelser sker via VR-Rehab.dk, hvortil der kan benyttes Dankort. Alle priser er i Danske Kroner (DKK) samt eksklusiv alle afgifter, moms mm. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede, og det er således kun NETS, der kan læse dem.

11.3 Institutioner, der ikke kan betale med kreditkort, kan vælge at betale via faktura – med eller uden EAN-nr. Institutioner, som får nyt EAN-nr., skal meddele dette til VR-Rehab via mail eller telefon.

Opkrævning

12.1 Kontingent opkræves månedligt eller én gang årligt. Køber får en faktura tilsendt per mail eller via EAN-faktura.

Fortrydelsesret

13.1 Den almindelige fortrydelsesret på 14 dage gælder ved køb af produkter og abonnement.

13.2 Fortrydelse skal oplyses til VR-Rehab inden for 14 dage pr. brev, pr. mail eller telefonisk.

Opsigelse

14.1 Opsigelse af abonnement skal oplyses til VR-Rehab pr. brev, pr. mail eller telefonisk. Aftalen kan når som helst opsiges, men allerede indbetalt kontingent eller abonnement refunderes ikke.

Personlige oplysninger

15.1 For at en bruger kan bestille og betale for medlemskab og abonnement, skal brugeren lade sig registrere med følgende personlige oplysninger:

Navn og adresse

E-mailadresse: Dette felt skal udfyldes, så VR-Rehab kan sende en elektronisk bekræftelse samt opkrævning for fornyelse af kontingent eller abonnement.

Nyheder pr. e-mail: Markeres denne afkrydsningsboks, vil abonnenten få mails med nyheder fra VR-Rehab samt sidste nyt om VR Rehabilitering.

Ved flytning og ændring af e-mailadresse

16.1 Ved flytning eller ændring af e-mailadresse er det op til brugeren at ændre oplysningerne ved at logge på VR-Rehab under “Bruger” og vælge ”Min profil”.

Opbevaring og anvendelse af data

17.1 VR-Rehab indestår for, at have iværksat de nødvendige tekniske, praktiske og organisatoriske foranstaltninger mod, at person- og betalingsoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller kommer uvedkommende til kundskab.

17.2 For mere se VR-Rehab’s databehandleraftale eller kontakt VR-Rehab’s DPO;

Daniel Christensen; +45 28906382, dc@vr-rehab.dk

Ændring af handelsbetingelser/abonnementsaftale samt ophør af brug m.v.

18.1 VR-Rehab kan ændre abonnementsaftalen eller vilkårene i forbindelse hermed skriftligt med én måneds varsel + indeværende måned (”ændringsdatoen”). Såfremt køber ikke ønsker at fortsætte sit abonnement efter ændringerne, kan denne frit opsige abonnementet til udløb pr. ændringsdatoen inden for 5 hverdage, ellers fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår.